Regulamin

  1. DEFINICJE.

1. Sprzedawca – Expa Sp. z o.o. , ul. Powstańców Śląskich 34/6, 42-600 Tarnowskie Góry, NIP:6452555194, REGON:369686187, KRS: 0000722703, Kapitał zakładowy: 5000 zł. Konto bankowe: Beskidzki Bank Spółdzielczy, nr konta: 36 8111 0009 2005 1401 5483 0001.

2. Dane kontaktowe i adres do składania reklamacji – Expa Sp. z o.o. , ul. Powstańców Śląskich 34/6, 42-600 Tarnowskie Góry, email: w.glabinski@expa.pl

3. Kupujący – Klient lub Konsument.

4. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która dokonuje w Sklepie zakupu Produktu nie związanego bezpośrednio z jej działalnością zawodową 

5. Konsument – osoba prawna, jednostka organizacyjna lub pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i która dokonuje w Sklepie zakupu Produktu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową. 

6. Sklep – sklep internetowy w domenie czegoijaksieuczyc.pl, w którym Kupujący może złożyć Zamówienie.

7. Koszyk – lista produktów wybrana przez Kupującego z listy dostępnych w Sklepie produktów.

8. Zamówienie – oświadczenie woli złożone przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu, które zawiera specyfikację zamówienia: ilość produktów, forma dostawy, cena produktu i dostawy, wybrany rodzaj płatności.

9. Produkt – ebook, inaczej publikacja w formacie elektronicznym (Epub, Mobi, PDF) dostępna w ofercie Sklepu. Książki drukowane obecnie nie są dostępne w Sklepie. Każdą publikację elektroniczną można kupić tylko w liczbie 1 sztuki. 

10. Opis produktu – informacje o produkcie (autor, tytuł, rok wydania, ISBN, dostępne formaty).

11. Przedmiot umowy – Produkt i Dostawa produktu.

12. Dostawa produktu – po zakończeniu procesu płatności Produkt – w formie wybranych przez Kupującego plików cyfrowych – jest dostępny  do pobrania przez Kupującego w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania potwierdzenia płatności przez Sklep.

13. Płatność – płatności, czyli metoda dokonania zapłaty za Produkt i Dostawę, realizowane są poprzez serwis Przelewy24.pl, PayPal.com lub bezpośrednio na konto Sprzedawcy: Beskidzki Bank Spółdzielczy, nr konta: 36 8111 0009 2005 1401 5483 0001. 

14. Cennik – aktualnie obowiązujące ceny za Produkt i Dostawę produktu, stanowiące podstawę do składania Zamówienia przez Kupującego..

15. Polityka prywatności – dokument opisujący zasady przetwarzania przez Administratora Danych Osobowych danych osobowych Kupującego, dostępny pod adresem: https://czegoijaksieuczyc.pl/polityka-prywatnosci/ .

16. Kodeks cywilny – ustawa Kodeksu Cywilnego z dnia 23.04.1964 z późniejszymi zmianami.

17. Dowód zakupu – faktura lub rachunek wystawiane zgodnie z Ustawą o Podatku od Towarów i Usług z dnia 11.03.2004, z późniejszymi zmianami.

18. Wada – wada fizyczna lub wada prawna.

19. Wada fizyczna – jakakolwiek niezgodność zakupionego Produktu w stosunku do Przedmiotu umowy, w szczególności jeśli Produkt:
– jest uszkodzony i nie można go odczytać/odtworzyć w przypadku plików cyfrowych,
– lub nie ma właściwości, które były opisane w Opisie produktu.

20. Wada prawna – sytuacja, w której oferowany w sprzedaży Produkt przez Sprzedającego nie posiada wymaganej licencji, zgody lub zezwolenia.

21. Karta Produktu – podstrona w Sklepie zawierająca Opis danego produktu.

22. Termin realizacji – liczba minut, godzin lub dni, podana na Karcie Produktu, w których Produkt zostanie udostępniony lub dostarczony Kupującemu. W przypadku zakupu produktów elektronicznych, dostawa bądź udostępnienie zakupionych plików następuje bezpośrednio po zaakceptowaniu płatności przez Sprzedającego. 

23. System – oprogramowanie i urządzenia informatyczne służące do wysyłania i odbierania danych za pośrednictwem sieci internetowej.

24. Umowa – umowa na dostarczenie treści cyfrowych, która jest zawierana na odległość lub poza lokalem przedsiębiorcy, zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta z dnia 30.05.2014 r. (dotyczy Konsumentów) oraz zgodnie z art. 535 Ustawy Kodeksu Cywilnego z dnia 23.04.1964 (dotyczy Kupujących).

25. Dane osobowe – informacje służące do zidentyfikowania osoby fizycznej. Nie uważa się za dane osobowe informacji, które były zbyt czasochłonne lub zbyt kosztowne do zidentyfikowania danej osoby fizycznej.

26. Dostawcy Systemu Płatności – wskazani w Regulaminie operatorzy płatności, którzy obsługują płatności dokonywane przez Kupującego na rzecz Sprzedającego.

27. Miejsce wydania – system informatyczny (komputer) Kupującego, za pośrednictwem którego Kupujący dokonuje zakupu i na który zostanie pobrany plik z Produktem, musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. WARUNKI OGÓLNE.

1. Umowa zawierana jest zgodnie z niniejszym regulaminem, w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i przepisami.

2. Sprzedający zobowiązuje się do sprzedaży Produktów wolnych od wad fizycznych i prawnych. 

3. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat od Kupującego za prowadzenie z nim komunikacji z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. Kupujący ponosi we własnym zakresie koszty obsługi urządzeń, które zapewniają taką komunikację, zawierając stosowne umowy z operatorami telekomunikacyjnymi i internetowymi.

4. Ceny podawane w Sklepie przy Produktach są cenami brutto. Ceny nie zawierają kosztów dostawy, przy czym dostawa dla produktów elektronicznych jest zawsze bezpłatna.

5. Sprzedający zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu dobrych praktyk, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (art. 2 pkt. 5 ustawy).

6. Miejsce wydania Produktu musi znajdować się na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W związku z tym system realizuje tylko te zamówienia, które zostały złożone na terenie RP.

3. ZAMÓWIENIA I ZAWARCIE UMOWY.

1. Zawarcie umowy kupna-sprzedaży Produktu, będącej umową na dostarczenie treści cyfrowych, następuje z chwilą złożenia Zamówienia przez Kupującego.

2. Zamówienia można składać przez całą dobę, we wszystkie dni tygodnia.

3. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący musi dodać Produkt do Koszyka, wybrać sposób płatności, podać swoje dane osobowe oraz adres mailowy, na który zostanie wysłany Zamówienie.

4. Formularz elektroniczny dostępny na Karcie Produktu określa dane wymagane do realizacji Zamówienia.

5. Kupujący dokonuje Zamówienia zaznaczając wybrany przez siebie Produkt za pomocą opcji „Dodaj do koszyka”, a następnie w Koszyku wybiera wskazane tam elementy zamówienia. 

6. Po prawidłowym wypełnieniu elektronicznego formularza Zamówienia, Kupujący powinien dokładnie zapoznać się ze wszystkimi danymi, które tam wprowadził i kliknąć w przycisk “Przejdź do kasy”. 

7. W przypadku nieprawidłowości w wypełnieniu formularza Zamówienia, system teleinformatyczny Sprzedawcy będzie nadawał komunikaty informujące o zaistniałych błędach lub brakach uniemożliwiające przejście do kolejnego etapu składania zamówienia.  

8. W terminie do dwudziestu czterech godzin od momentu doręczenia Zamówienia do Sprzedawcy, system teleinformatyczny Sprzedawcy wygeneruje i prześle na adres poczty elektronicznej Kupującego potwierdzenie przyjęcia Zamówienia.

9. Po otrzymaniu płatności od Kupującego, Sprzedawca niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 48 godzin od dokonania zapłaty,  wyśle Kupującemu na podany przez niego w zamówieniu adres poczty elektronicznej link do pobrania Produktu. W przypadku założenia konta w zakładce Moje konto, Produkt będzie także udostępniany do pobrania po uprzednim zalogowaniu na swoje konto użytkownika.

10. Otrzymania linku do pobrania Produktu na adres poczty elektronicznej oznacza, że została udzielona licencja na korzystanie z Produktu, do którego link jest odnośnikiem. 

11.W sytuacji nieotrzymania w podanym terminie linku, Kupujący powinien złożyć reklamację, zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w dziale Reklamacje.  

12. Kupujący może pobrać w dowolnym momencie zakupiony Produkt, z zastrzeżeniem, że Produkt (ebook) można pobrać tylko jeden raz. Zamówienie uznaje się za zrealizowane po pobraniu Produktu.

13. Kupujący, a w szczególności Konsument, nie będzie związany postanowieniami regulaminu, jeśli znajdują się one w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKIK), lub jeśli naruszają obowiązujące przepis związane z zawieraniem umów, lub jeśli mogą zostać określone jako niedozwolone postanowienia umowne w rozumieniu artykułów 3851-3853 Kodeksu Cywilnego.

4. PŁATNOŚCI.

1. Sprzedawca przyjmuje tylko płatności online.

2. Kupujący wybiera formę płatności spośród dostępnych metod dostępnych w koszyku: płatność przelewem tradycyjnym, szybie płatności za pośrednictwem Przelewy24 lub za pośrednictwem PayPal.com. Sprzedawca zastrzega, iż nie wszystkie metody płatności mogą być dostępne jednocześnie, i zarazem gwarantuje, że co najmniej jedna metoda płatności będzie zawsze dostępna dla Kupującego.

3. Kupujący ma 7 dni na opłacenie Zamówienia. Nieopłacenie Zamówienia w terminie 7 dni od chwili złożenia Zamówienia jest równoznaczne z anulowaniem Zamówienia, bez żadnych konsekwencji finansowych czy prawnych dla Kupującego. W celu ponownego złożenia Zamówienia, Kupujący musi złożyć nowe Zamówienie. 

4. Po otrzymaniu płatności, w terminie 7 dni każdemu Kupującemu wystawiana jest faktura na podstawie danych podanych w formularzu Zamówienia, o ile Kupujący zgłosi żądanie otrzymania takiej faktury. Faktura jest następnie wysyłana drogą mailową na adres mailowy Kupującego.

5. LICENCJA NA KORZYSTANIE Z PRODUKTU.

1.Produkty (ebooki) dostępne w Sklepie stanowią utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, a tym samym są objęte przewidzianą tym prawem ochroną.

2.Z chwilą przesłania Kupującemu linku do pobrania, Sprzedawca udziela Kupującemu licencji na korzystanie z Produktu (ebooka).

3. Zakupiony Produkt (ebook) może być wykorzystywany do celów prywatnych i zawodowych tylko przez Kupującego. 

4. Kupującemu nie przysługuje prawo do rozpowszechniania, drukowania, kopiowania i powielania Produktu (ebooka) w jakiejkolwiek formie i formacie, zarówno jego fragmentów, jak i całości. 

5. Kupującemu nie przysługuje prawo do modyfikowania Produktu (ebooka).

6. Licencja na korzystanie z Produktu (ebooka) udzielana jest bezterminowo.

7. Kupujący nie ma prawa do udzielania kolejnych licencji na zakupiony Produkt (ebook).

8. Produkt (ebook) może mieć zabezpieczenia (np. znak wodny) przed nielegalnym kopiowaniem. Informacja o zastosowanym zabezpieczeniu, i czy zostało wprowadzone, znajduje się w opisie każdego Produktu (ebooka).

9. W przypadku zastosowania zabezpieczenia Produktu (ebooka), Kupujący nie ma prawa do usuwania tego zabezpieczenia.

6. WARUNKI TECHNICZNE.

1. Przed dokonaniem zakupu, Kupujący powinien sprawdzić, czy formuła, treść i format ebooka (Produktu) odpowiadają jego preferencjom. W tym celu Kupujący może pobrać darmowy fragment publikacji i zapoznać się ze spisem treści.

2. Darmowy fragment publikacji, jak i cała publikacja, zostały przygotowane w ten sam sposób, dlatego uznaje się, że przetestowanie darmowego fragmentu na własnym urządzeniu elektronicznym (komputer, laptop, tablet albo czytnik) jest wystarczające do sprawdzenia poprawności działania danego ebooka (produktu) na danym urządzeniu Kupującego. Sprzedawca nie gwarantuje, że każdy ebook będzie można otworzyć na dowolnym urządzeniu do obsługi publikacji elektronicznych.

7. REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY.

1. Ze względu na charakter sprzedawanych produktów (świadczenia, które z uwagi na ich charakter nie może zostać zwrócone), Kupujący nie ma prawa do odstąpienia od umowy lub rezygnacji z zamówienia po dokonaniu płatności za Produkt (ebook) i pobrania go na swoje urządzenie.

2. Po potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia, jednak przed dokonaniem płatności z tego tytułu, Kupujący może odstąpić od Umowy, przesyłając informację „Rezygnuję z zamówienia” na adres w.glabinski@expa.pl , podając numer Zamówienia, dane Kupującego i adres poczty elektronicznej.  

2. Wszelkie reklamacje należy wysyłać na adres w.glabinski@expa.pl. Każda reklamacja zostanie rozpatrzona tak szybko, jak jest to możliwe ze strony Sprzedawcy, jednak nie później niż w terminie 14 dni od złożenia reklamacji.

3. Kupującemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy Kupujący może jednak złożyć najpóźniej  przed pobraniem zakupionego pliku z Produktem. W takim przypadku Kupującemu zostanie zwrócona wpłacona kwota. Od momentu pobrania Produktu przez Kupującego, wszelkie wątpliwości bądź nieprawidłowości rozstrzygane są na drodze reklamacyjnej. 

4. Kupujący może odstąpić od umowy, zgodnie z pkt. 6.3, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do Regulaminu. W takiej sytuacji Sprzedawca ma obowiązek przesłać Konsumentowi na podany przez niego adres poczty elektronicznej potwierdzenie otrzymania Oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

5. Sprzedawca ma obowiązek  zwrócić Kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności, jakie zostały uregulowane przez niego przed pobraniem pliku z Produktem,  w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. 

6. Sprzedawca dokona zwrotu płatności korzystając z takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Kupujący, pod warunkiem, że Kupujący nie zaproponował innej formy zwrotu, nie obciążonej dla niego żadnymi dodatkowymi kosztami.  

7. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów, o których mowa w art. 38 ustawy, a w szczególności do umów sprzedaży ebooków, pod warunkiem, że spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  

8. Kupujący może skorzystać z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzić roszczenia przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.  

9. Postanowienia Regulaminu, które mogłyby ograniczać prawa Kupującego, a które wynikają z obowiązujących przepisów prawnych, nie mają zastosowania. 

8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

1. Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Sprzedawcę, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Kupujący oświadcza, że został poinformowany, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny oraz, że przysługuje mu prawo wglądu do nich, jak również możliwość ich poprawiania.

2. Umowa podlega prawu polskiemu.

3. Wprowadzenie zmian i aktualizacje do niniejszego Regulaminu zostanie opublikowane na stronie Regulamin, przy czym wszelkie postanowienia obecnego regulaminu zachowają swoją ważność.

4. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów wynikających z Umowy jest sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. Zmiana właściwości miejscowej sądu nie odnosi się do Umów zawartych z Konsumentami.  

5. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady ebooków. Postanowienie to nie odnosi się do ebooków nabytych przez Konsumentów.  

6. Wyłącza się odpowiedzialność prawną Sprzedawcy za wszelkie szkody spowodowane korzystaniem lub niemożnością korzystania z ebooków stanowiących przedmiot Umowy, w tym z tytułu ich wad. Powyższe postanowienie nie odnosi się do odpowiedzialności wobec Konsumentów.

7. Sprzedawca informuje, że Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, zgodnie z rozporządzeniem UE nr 524/2013, drogą elektroniczną za pomocą unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), działającej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 30 stycznia 2020 r. i dotyczy wszystkich Zamówień złożonych od tego dnia włącznie. 

9. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa cywilnego, w tym przepisy Kodeksu Cywilnego., Prawa autorskiego oraz Ustawy o prawach konsumentów.